میکسر بلوک زنی

میکسر بلوک زنی یا ناری میکس

از میکسر بلوک زنی یا ناری میکس جهت میکس مناسب ملات ماسه و سیمان و آب جهت استفاده در بلوک سیمانی استفاده میشود .